B-11627

400mmバンドソー

  • メーカー : アマダ
  • 型式 : HFA-400
  • 年式 : 1996
  • 主仕様 :
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 :
  • お問い合せ
[B-11627] 400mmバンドソー HFA-400

Photo1

[B-11627] 400mmバンドソー HFA-400 photo-1

Photo2

[B-11627] 400mmバンドソー HFA-400 photo-2

Photo3

[B-11627] 400mmバンドソー HFA-400 photo-3

Photo4

[B-11627] 400mmバンドソー HFA-400 photo-4

Photo5

[B-11627] 400mmバンドソー HFA-400 photo-5

Photo6

[B-11627] 400mmバンドソー HFA-400 photo-6