H-13813

横フライス

  • メーカー :
  • 型式 : SM-0
  • 年式 :
  • 主仕様 : 鈴木
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 :
  • お問い合せ
[H-13813] 横フライス SM-0

Photo1

[H-13813] 横フライス SM-0 photo-1

Photo2

[H-13813] 横フライス SM-0 photo-2

Photo3

[H-13813] 横フライス SM-0 photo-3

Photo4

[H-13813] 横フライス SM-0 photo-4

Photo5

[H-13813] 横フライス SM-0 photo-5

Photo6

[H-13813] 横フライス SM-0 photo-6